Nasze usługi: 

Prawo karne:

W katalogu prowadzonych przez Spółkę spraw z zakresu Prawa Karnego znajdują się między innymi:

-  sprawy objęte śledztwem i dochodzeniem /postępowania przygotowawcze/ a także postępowaniem sądowym we wszystkich instancjach po wniesieniu aktu oskarżenia, skierowaniu wniosków przez organy ścigania;
-  obrona przed sądami wszystkich instancji – Sądami Rejonowymi, Okręgowymi i Apelacyjnymi,
-  obrona przed Sądem Najwyższym,
-  sprawy o przerwę lub odroczenie w wykonywaniu kary,
-  sprawy o przedterminowe zwolnienie lub odwołanie przedterminowego zwolnienia,
-  sprawy o zatarcie skazania,
-  sprawy o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie lub skazanie,
-  sprawy o udzielenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
-  sprawy karno-skarbowe,
-  sprawy o wykroczenia,

Prawo cywilne:

W zakresie prawa cywilnego Spółka zajmuje się m.in:

-  udzielaniem porad prawnych – ustnych oraz na życzenie Klienta - pisemnych
-  sporządzaniem opinii,
-  sporządzaniem i składaniem pozwów oraz wniosków inicjujących postępowanie,
-  reprezentacją przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym

W katalogu spraw cywilnych prowadzonych przez Spółkę mieszczą się:

-  szeroko rozumiane sprawy o zapłatę,
-  sprawy z zakresy prawa spadkowego: stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, dział spadku, sprawy o zachowek;
-  sprawy o ochronę dóbr osobistych,
-  sprawy o ochronę praw autorskich,
-  sprawy z zakresu ochrony posiadania /powództwa posesoryjne, negatoryjne/,
-  sprawy z zakresu ochrony praw konsumenta.

Prawo pracy:

-  sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia, diet, ekwiwalentów za urlop,
-  sprawy o niesłuszne lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę,
-  sprawy z zakresu mobbingu tudzież dyskryminacji,
-  sprawy z zakresu wypadków przy pracy,
-  sprawy o sprostowanie świadectwa pracy,
-  sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Prawo nieruchomości:

Spółka zajmuje się także zagadnieniami dotyczącymi nieruchomości, w tym związanymi z ich obrotem oraz porządkowaniem stanu prawnego.

Do katalogu tych spraw należą:

-  sprawy o ustanowienie drogi koniecznej,
-  sprawy o ustanowienie służebności przesyłu,
-  sprawy o zasiedzenie nieruchomości,
-  zniesienie współwłasności
-  sprawy o założenie księgi wieczystej
-  sprawy o wpis do księgi wieczystej
-  sprawy o wykreślenie hipoteki,
-  sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Reprezentujemy interesy naszych Mocodawców również na etapie postępowania egzekucyjnego -  przed Komornikiem.

Prawo rodzinne:

W zakresie Prawa Rodzinnego prowadzimy:

-  sprawy o separację i rozwód,
-  sprawy alimentacyjne /podwyższenie, obniżenie, zniesienie obowiązku alimentacyjnego/,
-  sprawy o władzę rodzicielską i kontakty z dziećmi,
-  sprawy o wydanie rozstrzygnięć w istotnych sprawach dot. dziecka,
-  sprawy o przysposobienie,
-  sprawy o kuratelę,
-  sprawy o ubezwłasnowolnienie,
-  sprawy o podział majątku dorobkowego,
-  sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Prawo administracyjne:

Spółka reprezentuje swych Klientów przed wszystkimi organami administracji państwowej i samorządowej. Prowadzimy sprawy przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kancelaria służy pomocą w zakresie odwołań od decyzji wszelkich organów administracji publicznej.

Sprawy odszkodowawcze:

Spółka posiada bogate doświadczenie w zakresie szeroko rozumianych spraw odszkodowawczych. Spektrum prowadzonych spraw obejmuje dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynień, rent oraz ustalania odpowiedzialności na przyszłość m.in. w zakresie:

- wypadków komunikacyjnych,
- wypadków przy pracy, w drodze do pracy oraz z miejsca pracy,
- szeroko rozumianych błędów medycznych,
- odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych,
- odszkodowań z tytułu odpowiedzialności cywilnej,
- odszkodowań z tytułu uszczerbku na mieniu,
- odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu

Kancelaria oferuje bezpłatną weryfikację roszczeń. Na początkowym etapie prawnicy Kancelarii dokonują weryfikacji oraz analizy dostarczonej dokumentacji oraz zasadności Państwa roszczeń. Po merytorycznej analizie Klient podejmuje decyzję w zakresie reprezentacji przez Kancelarię. Dopiero wówczas podpisywana jest umowa zlecenia zastępstwa prawnego.

Klientów reprezentujemy zarówno na etapach przedsądowych, jak również w sporach zawisłych przed Sądami.